Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

MBB - Tăng trưởng mạnh mẽ từ mức cơ sở cao năm 2018

Được đăng vào

MBB - Tăng trưởng mạnh mẽ từ mức cơ sở cao năm 2018

10

Tăng trưởng mạnh mẽ từ mức cơ sở cao năm 2018

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) tiếp tục ghi nhận KQKD mạnh mẽ trong 9 tháng 2019 với tổng lợi nhuận đạt 6,1 nghìn tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước (YoY), hoàn thành 80% dự báo 2019 của chúng tôi. ROE và ROA tính từ đầu năm đến 9 tháng 2019 lần lượt ở mức 22,8% và 2,2%. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào cho dự báo lợi nhuận và/hoặc giá mục tiêu của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

• Tăng trưởng cho vay hợp nhất trong 9 tháng 2019 đạt 11,9% tình từ đầu năm đến nay (YTD). Tăng trưởng tín dụng 9 tháng 2019 đạt 14,3% YTD so với hạn mức tăng trưởng tín dụng 17% trong năm 2019. Chúng tôi ước tính dư nợ cho vay của MCredit (công ty con mảng tài chính tiêu dùng) tại thời điểm cuối quý đạt 7,5 nghìn tỷ đồng (tăng 38,2% YTD), đóng góp 3,1% dư nợ cho vay hợp nhất so với mức 3,0% trong 6 tháng 2019 và 2,5% trong năm 2018.

• Tỷ trọng cho vay cá nhân tiếp tục tăng đạt 40,2% tính đến cuối quý 3, từ 37,7% vào đầu năm 2019 và 39,2% trong 6 tháng 2019, đóng góp tích cực cho lợi suất tài sản sinh lãi (IEA). NIM 9 tháng 2019 đạt 4,84% (tăng 38 điểm cơ bản YoY) với tăng trưởng thu nhập lãi ròng (NII) đạt 25,7% YoY. NII 9 tháng 2019 đã đóng góp 73% cho tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI).

• Tỷ lệ xử lý nợ/khoản vay gộp từ đầu năm đến 9 tháng 2019 của ngân hàng mẹ/hợp nhất đạt lần lượt 1,18%/1,72% so với mức 0,65%/0,66% trong 9 tháng 2018. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 9 tháng 2019 đạt 1,54% (giảm 3 điểm cơ bản YoY).

• Thu nhập phí ròng 9 tháng 2019 (bao gồm ngoại hối) duy trì tăng trưởng mạnh ở mức 39,9% YoY.

Lợi suất IEA tăng bù đắp cho chi phí huy động tăng để mở rộng NIM. MBB tiếp tục tập trung vào mảng cho vay cá nhân cùng với tăng trưởng của MCredit, giúp tăng lợi suất IEA và thu hẹp chênh lệch lợi suất IEA với các ngân hàng phần lớn tập trung cho vay cá nhân như ACB và STB. Đối với chi phí huy động, trong khi tỷ lệ CASA của ngân hàng duy trì ở mức cao so với các ngân hàng khác trong danh sách theo dõi của chúng tôi, chi phí huy động của MBB đã tăng 43 điểm cơ bản YoY và 14 điểm cơ bản QoQ. Trong khi chi phí huy động duy trì ở mức khoảng 4% trong 9 tháng 2019, chúng tôi cho rằng khoản chi phí này sẽ tiếp tung tăng trong những quý tới khi MBB lên kế hoạch phát hành nợ thứ cấp trong quý 4/2019. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng MBB vẫn còn dư địa để tiếp tục tập trung vào mảng cho vay cá nhân nhằm duy trì mức NIM hiện tại.

Tỷ lệ bao phủ nợ phục hồi trở lại mức 100%. Tỷ lệ chi phí dự phòng 9 tháng 2019 hợp nhất/khoản vay gộp đạt 2,04% (so với mức 1,49% trong 9 tháng 2018) với tỷ lệ bao phủ nợ đạt 103% (so với mức 106% trong 9 tháng 2018 và 96% trong quý 1/2019). Thu nhập từ thu hồi nợ xấu ghi nhận tăng trưởng 65% YoY trong 9 tháng 2019 đạt 1,4 nghìn tỷ đồng với tỷ lệ thu hồi nợ tính từ đầu năm/khoản vay gộp đạt 0,81%.

Nguồn thu nhập phí tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng mạnh. Phí ròng từ mảng dịch vụ ngân hàng đạt tăng trưởng 20% YoY, đóng góp 24% cho NFI thuần. Tăng trưởng mảng dịch vụ bảo hiểm duy trì mạnh (tăng 46% YoY) và đóng góp 54% cho NFI thuần. Phí ròng từ mảng dịch vụ chứng khoán tăng 724% YoY và đóng góp 13% cho NFI thuần

11

Đọc thêm : Cổ phiếu TCB 

hotline