Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

BSR - KQKD quý 3 thấp phù hợp dự báo, biên xăng dầu phục hồi

Được đăng vào

BSR - KQKD quý 3 thấp phù hợp dự báo,  biên xăng dầu phục hồi

4

KQKD quý 3 thấp phù hợp dự báo; biên xăng dầu phục hồi

CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã công bố KQKD quý 3/2019 trong đó doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS giảm lần lượt 14,2% YoY đạt 23 nghìn tỷ đồng và 50,2% YoY đạt 598 tỷ đồng. Chúng tôi lưu ý rằng LNST quý 3 đã tăng so với LNST quý 2 là 119 tỷ đồng, với lợi nhuận các tháng 7/8/9 đạt lần lượt 150/157/291 tỷ đồng.

Trong 9 tháng 2019, doanh thu giảm 10,6% YoY đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do sản lượng bán (-5,5% YoY) và giá đầu ra thấp hơn. Ngoài ra, LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giảm 71,9% YoY đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ biên xăng dầu thấp hơn đáng kể 20-40% trong tất cả các sản phẩm. LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo 9 tháng 2019 hoàn thành 76,6% dự báo cả năm của chúng tôi khi lãi tỷ giá cao bù đắp LN từ HĐKD khá thấp khi chỉ hoàn thành 57,2% dự báo 2019; tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng LN từ HĐKD cao hơn trong quý 4. Chúng tôi cho rằng không có sự thay đổi đáng kể nào cho dự phóng lợi nhuận 2019 của chúng tôi, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Biên xăng và dầu diesel phục hồi từ mức cơ sở thấp trong quý 2/2019. Trong quý 3/2019, biên dầu diesel phục hồi đạt 8,5 USD/thùng so với mức 4,6 USD/thùng trong quý 2/2019. Tương tự, biên xăng A92 và A95 duy trì ở mức cao, lần lượt là 8,7 USD/thùng (tăng 48,2% so với quý 2/2019) và 12,8 USD/thùng (tăng 63,2% so với quý 2/2019).

Sản lượng bán 9 tháng 2019 thấp hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi. Sản lượng bán chỉ đạt 71,3% dự báo cả năm của chúng tôi, chủ yếu do sản lượng bán trong tháng 7 thấp (456.000 tấn, giảm 23,8% YoY).

LN từ HĐKD thấp hơn dự báo của chúng tôi, nhưng chúng tôi kỳ vọng LN cao hơn trong quý 4. LN từ HĐKD chỉ hoàn thành 57,3% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân do sản lượng bán thấp hơn kỳ vọng trong khi biên xăng và dầu diesel phần lớn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Chi phí quản lý doanh nghiệp 9 tháng năm 2019 cao (đạt 83,8% dự báo cả năm của chúng tôi) chủ yếu do phân bổ chi phí nhân công cao tạm thời, có thể sẽ được điều chỉnh giảm trong quý 4. Chi phí quản lý tăng 24,9% YoY do thay đổi cách phân loại chi phí nhân công trực tiếp và gián tiếp sau khi BSR được cổ phần hóa.

Dù thu nhập tài chính giảm, khoản mục này vẫn đạt gấp đôi so với dự báo của chúng tôi. Thu nhập tài chính giảm 13,2% YoY chủ yếu do tiền mặt tại quỹ thấp, vì BSR phải chi trả cho PVN sau khi trở thành công ty cổ phần vào tháng 7/2018. Trong khi đó, thu nhập tài chính vượt 91% dự báo năm 2019 của chúng tôi, chủ yếu nhờ lãi tỷ giá tăng 222% YoY.

Hình 1: KQKD 9 tháng năm 2019 của BSR

Đọc thêm : Cổ phiếu PVD 

VCSC 

hotline