Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

ACB - Hoàn nhập dự phòng và thu nhập từ thu hồi nợ hỗ trợ lợi nhuận

Được đăng vào

ACB - Hoàn nhập dự phòng và thu nhập từ thu hồi nợ hỗ trợ lợi nhuận

3

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã ghi nhận KQKD 6 tháng 2019 phù hợp dự báo của chúng tôi với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (+17,7% YoY), hoàn thành 48% dự báo cả năm 2019 của chúng tôi. ROA và ROE 6 tháng đầu năm đạt lần lượt 1,7% và 25,9%. Tất cả các so sánh cùng kỳ (YoY) đều được so sánh giữa 6 tháng 2019 so với 6 tháng 2018 trừ khi nêu rõ.

NIM đã tăng 20 điểm cơ bản YoY nhưng lại giảm dựa theo cơ sở hàng quý do mức tăng nhanh của chi phí huy động. NIM 6 tháng đầu năm tiếp tục xu hướng tăng sau 5 năm liên tiếp. Lợi suất tài sản sinh lãi trong 6 tháng đầu tăng 16 điểm cơ bản lên 8,19% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng so với quý 1 chỉ tăng 6 điểm cơ bản, tăng thấp nhất trong số các ngân hàng chúng tôi theo dõi đến nay đã báo cáo KQKD. Tuy tỷ lệ CASA tăng 115 điểm cơ bản lên 17,4% trong 6 tháng đầu năm 2019, chi phí lãi vay tăng 16 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,91%. Chúng tôi cho rằng giấy tờ có giá tăng mạnh 4,5 lần lên 693 triệu USD trong 6 tháng đầu năm từ 156 triệu USD cùng kỳ năm ngoái có thể là nguyên nhân khiến chi phí lãi vay tăng trong 6 tháng đầu 2019

Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng mạnh mẽ nhờ thu nhập đáng kể từ thu hồi nợ quý 2/2019. Trong khi thu nhập phí tăng mạnh 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chi phí hoạt động dịch vụ tăng mạnh 57,2% khiến lợi nhuận phí thuần chỉ tăng 19,4% (không tính ngoại hối). Về thu nhập khác, chúng tôi cho rằng ngân hàng đã thu về lợi nhuận từ thu nhập thu hồi trong quý 2/2019, qua đó nâng tổng thu nhập trong quý 2/2019 lên 21 triệu USD so với 6 triệu USD trong quý 1/2019. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy tốc độ thu hồi nợ nói chung chững lại trong năm 2019, khiến thu nhập khác chỉ tăng 0,7% trong 6 tháng đầu năm 2019, chiếm 37,1% thu nhập ngoài lãi. Thu nhập ngoài lãi chiếm 22,6% tổng thu nhập từ hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019, giảm 320 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí dự phòng liên quan đến khoản vay khách hàng thấp giúp cải thiện lợi nhuận. ACB báo cáo chi phí dự phòng đạt 95 tỷ đồng so với 445 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2018. Số liệu cho 6 tháng đầu năm 2019 nhờ ảnh hưởng từ hoàn nhập dự phòng từ quý 1/2019.

Chất lượng tài sản tốt được hỗ trợ bởi tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong số các ngân hàng đã báo cáo KQKD, cùng với tỷ lệ xử lý nợ không đáng kể trong 6 tháng 2019. Tỷ lệ nợ xấu giảm 12 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái xuống 0,67% (giảm 2 điểm cơ bản so với quý 1). Các khoản phải thu và lãi lũy kế / tổng tài sản cũng giảm xuống 2% trong 6 tháng đầu năm từ mức 2,38% năm 2018. Điều này khiến chúng tôi càng thêm tin tưởng vào chất lượng tài sản của ACB. Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 161,2% nợ xấu trong 6 tháng đầu năm 2019 so với 151,9% năm 2018

KQLN 6 tháng đầu năm 2019 của ACB

4

Đọc thêm : Cổ phiếu MBB 

vcsc

 

hotline