Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

TPB - Lợi nhuận cao hỗ trợ quá trình xử lý trái phiếu VAMC

Được đăng vào

TPB - Lợi nhuận cao hỗ trợ quá trình xử lý trái phiếu VAMC

2

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) đã công bố KQLN 6 tháng đầu năm 2019 tích cực với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng 58,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 56% dự báo cả năm chúng tôi đưa ra. ROA và ROE 6 tháng đầu năm dự phóng cho cả năm lần lượt đạt 1,7% và 21,8%.

Thu nhập lãi thuần tăng mạnh 34,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng tín dụng tăng 15,9% trong 6 tháng đầu năm 2019. Vào cuối 6 tháng 2019, TPB là ngân hàng cho vay tích cực nhất trong nhóm các ngân hàng đã công bố KQKD đến thời điểm hiện tại (VCB là 9,6% và MBB là 13,8%). NIM 6 tháng 2019 tăng 69 điểm cơ bản lên 4,12% (+17 điểm cơ bản QoQ), đến từ mức tăng mạnh 95 điểm cơ bản YoY trong lợi suất tài sản phát sinh lãi đạt 8,61% (+19 điểm cơ bản QoQ), trái ngược với mức tăng chỉ 32 điểm cơ bản trong chi phí huy động đạt 4,59% (+8 điểm cơ bản QoQ). Chúng tôi cho rằng lợi suất tài sản phát sinh lãi cao chủ yếu đến từ việc danh mục cho vay có sự tập trung lớn hơn vào khách hàng cá nhân. Trong khi đó, bên cạnh tăng trưởng huy động đạt 6,2% thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng cho vay, mức tăng 357 điểm cơ bản trong tỷ lệ CASA cùng tiền gửi có kỳ hạn trong ngoại hối giúp kiểm hãm tăng trưởng chi phí huy động.

Thu nhập phí ròng tăng 98,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ phí thanh toán và bancassurance. Cụ thể, phí giao dịch và các phí khác tăng đáng kể đạt 94,6% YoY và 92,0% YoY trong 6 tháng 2019 đạt lần lượt 187 tỷ đồng và 165 tỷ đồng. Ngoài ra, TPB tiếp tục đạt các dấu hiệu khích lệ trong mảng bancasurrance với tăng trưởng 102,9% YoY trong 6 tháng 2019 đạt 249 tỷ đồng, đóng góp 51,4% thu nhập phí thuần.

Lợi nhuận từ chứng khoán đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh 158% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng TPB đã thanh lý lượng lớn danh mục Trái phiếu Chính phủ (TPCP) khi số dư của khoản mục này đã giảm 51,1% trong 6 tháng 2019 và ghi nhận lợi nhuận trong bảng KQKD

Chi phí dự phòng tăng 37,2% để xử lý trái phiếu VAMC. Khoảng 300 tỷ đồng trái phiếu VAMC đã được xử lý trong 6 tháng 2019, đưa cán cân này giảm còn 170 tỷ đồng (0,19% khoản vay gộp) trong 6 tháng 2019 từ 393 tỷ đồng (0,51% khoản vay gộp) vào cuối năm 2018

Tỷ lệ nợ xấu tăng thêm 33 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,5% (tăng 12 điểm cơ bản so với quý trước) với tỷ lệ nợ đã xử lý không đáng kể. Mức tăng tỷ lệ nợ xấu đã phần nào được trung hòa khi không có khoản xử lý nợ nào trong 6 tháng 2019. Các khoản bù đắp khác đến từ quan sát khoản phải thu và lãi dự thu trong tổng tài sản đã giảm đáng kể 212 điểm cơ bản còn 4,31% trong 6 tháng 2019. Tỷ lệ nợ xử lý/khoản vay gộp đạt 0,06% so với 0,10% ghi nhận trong 2018.

Hình 1: KQKD 6 tháng 2019 của TPB

3

Đọc thêm: Cổ phiếu STB

VCSC 

 

hotline