Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

STB - Giải quyết nợ xấu theo đúng tiến độ, tiền gửi liên ngân hàng tăng mạnh ảnh hưởng NIM

Được đăng vào

STB - Giải quyết nợ xấu theo đúng tiến độ, tiền gửi liên ngân hàng tăng mạnh ảnh hưởng NIM

1

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) vừa công bố KQLN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 với lợi nhuận tổng cộng đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn tất 53% dự báo cả năm của chúng tôi. ROA và ROE 6 tháng đầu năm 2019 chuẩn hóa theo năm đạt lần lượt 0,5% và 9,4%. Chúng tôi cho rằng sẽ không điều chỉnh đang kể dự báo lợi nhuận hay giá mục tiêu.

• Thu nhập phí ròng 6 tháng đầu năm tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái vì tình hình nợ Nhóm 1 tiếp tục diễn biến khả quan và thu nhập phí ròng duy trì tại mức 65% tổng thu nhập từ hoạt động so với cuối năm 2018. NIM 6 tháng đầu năm 2019 đạt 2,68%, tăng 28 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.

• Tăng trưởng cho vay gộp 6 tháng đầu năm 2019 đạt 8,9%. STB công bố hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu là 7% cho năm 2019 và tài liệu ĐHCĐ đề ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% cho cả năm. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi trong danh mục trái phiếu doanh nghiệp.

• Thu nhập phí ròng, tính cả ngoại hối, đạt tăng trưởng 24% trong năm 2019 với thu nhập phí ròng thuần tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập ròng khác tăng 241% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ tiền lãi do thanh toán chậm liên quan đến việc thanh lý BĐS thế chấp, theo quan điểm của chúng tôi. Tuy nhiên, không có chú thích chi tiết về thu nhập khác trong báo cáo tài chính chưa kiểm toán. Tổng thu nhập ngoài lãi / tổng thập tiếp tục ở mức 35%.

• Tỷ lệ chi phí / thu nhập 6 tháng đầu năm 2019 đạt 63,4% so với 69,9% cùng kỳ năm ngoái và 67,1% năm 2018.

Nợ nhóm 1 tiếp tục diễn biến khả quan (tăng 9% trong 6 tháng đầu năm) với cho vay gộp tăng 8,9% trong thời gian này; số dư liên ngân hàng tăng mạnh trong quý 2/2019 ảnh hưởng đến NIM. Số dư liên ngân hàng tăng 81% trong quý 2 so với quý 1 và 276% tính chung 6 tháng đầu năm, qua đó tỷ trọng trong tổng tài sản sinh lãi tăng lên 5,5% vào cuối quý 2 so với 1,7% đầu năm 2019. Vì vậy, lợi suất tài sản sinh lãi giảm xuống 8,72% trong quý 2/2019 so với 9,13% quý 4/2018, khiến NIM quý 2/2019 giảm. Lợi suất cho vay 6 tháng đầu năm đạt 9,3% so với 9,1% trong năm 2018. Chúng tôi vẫn cho rằng ngân hàng khó có thể tăng lợi suất tài sản sinh lãi từ mức khoảng 9% hiện nay khi cho vay bán lẻ chiếm hơn 60%, thuộc loại cao nhất trong số các ngân hàng chúng tôi theo dõi. Tuy nhiên, với lợi suất tài sản sinh lãi phù hợp với các ngân hàng tư nhân khác, STB vẫn còn 

Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm rõ rệt tại mức 2% vào cuối tháng 6/2019, STB báo cáo giải quyết 11 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương 14,8% tổng nợ tồn đọng theo báo cáo vào cuối năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu đang trên đà giảm xuống dưới 2% vào cuối năm nay như đã đề ra tại ĐHCĐ. Trên cơ sở công bố của STB trên website của ngân hàng, tổng nợ cũ chỉ còn chiếm 14,4% tổng tài sản so với 18,3% vào cuối năm 2018 và dự báo của chúng tôi hiện nay cho năm 2019 là 14,1%. Đây là tín hiệu tích cực đối với quá trình phục hồi của STB.

Khả năng trích lập dự phòng tiếp tục cải thiện. Chi phí dự phòng 6 tháng đầu năm chuẩn hóa theo năm đạt 0,75% (so với 0,62% năm 2018 và 0,42% 6 tháng đầu năm 2018), qua đó tỷ lệ dự phòng dự trữ đạt 68,5% trong 6 tháng đầu năm 2019 (so với 64,9% vào cuối năm 2018 và 34,3% trong 6 tháng đầu năm 2018).

Hình 1: KQLN hợp nhất quý 2/2019 của STB

2

Hình 2: Ước tính tổng nợ cũ của STB

3

Đọc thêm : Cổ phiếu MBB 

VCSC 

 

hotline